Ventos Gimnazija -Pagrindinis
VIZIJA – Atvira kaitai, geros mokyklos statuso siekianti, demokratiškai organizuota bendražmogiškomis vertybėmis savo veiklą grindžianti ugdymo įstaiga.

MISIJA - Gimnazija – ugdymo institucija, teikianti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.


PRIORITETAI


  •  Individuali pagalba mokiniui, ugdant esmines kompetencijas (ugdymo prieinamumas).

  •  Bendravimas ir bendradarbiavimas ir socialinių įgūdžių plėtra.( Darnios pilietinės mokyklos bendruomenės ugdymas meno, kultūros ir švietimo priemonėmis).TIKSLAS - Saugios ir patrauklios mokymosi aplinkos, padedančios užtikrinti ugdymo individualizavimą, aktyvų mokymąsi, bendradarbiavimą, moderniųjų technologijų panaudojimą bei esminių kompetencijų (problemų sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo,) ugdymą, kūrimas.


UŽDAVINIAI


  • Kelti mokytojų dalykines ir vadybines kompetencijas ugdymo turinio planavimo, pamokos organizavimo,  sudarant sąlygas inovacijoms bei eksperimentinei plėtrai.

  • Tęsiant ugdymo karjerai, gabiųjų ugdymo, bendradarbiavimo ir socialinių įgūdžių plėtros, Lions Quest  programas, sukurti mokykloje tokį klimatą, kad stiprėtų  mokymosi motyvacija, mokiniai būtų prasmingai užimti ir būtų užtikrinamas geras jų kognityvinis, fizinis, emocinis ir socialinis ugdymas.

  • Tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą (planavimą ir organizavimą).

  • Komandiniu principu įgyvendinti sveikatingumo programą 2015 – 2020 m. m. formuojant sveikos gyvensenos įpročius, vykdant  smurto, patyčių, nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijos veiklas.SVARBU


NUORODOS

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///lyderiulaikas/LL-logo-baltas.jpg

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///lions/lions.gif

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis

Lions Quest

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads////dokumentai/sveikam_logo.jpg

Sveika mokykla

https://www.venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads////dokumentai/logo-organizacijai_sm.jpg

DOFE programa